Spring naar inhoud

Leefstijlcoach Lettie, gevestigd aan De Ruyterstraat 65 Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.leefstijlcoachlettie@gmail.com De Ruyterstraat 65 Nijmegen 06-25130244

Lettie Kusters is de Functionaris Gegevensbescherming van Leefstijlcoach Lettie zij is te bereiken via leefstijlcoachlettie@gmail.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Leefstijlcoach Lettie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Leefstijlcoach Lettie verwerkt van jou:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Leefstijlcoach Lettie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Leefstijlcoach Lettie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leefstijlcoach Lettie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Leefstijlcoach Lettie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens           > Bewaartermijn           > Reden
Personalia                          7 jaar                                belastingdienst
Adres                                   7 jaar                                belastingdienst
gegevens gezondheid    half jaar                           optimale coaching

Delen van persoonsgegevens met derden:
Leefstijlcoach Lettie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Leefstijlcoach Lettie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leefstijlcoach Lettie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar leefstijlcoachlettie@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Leefstijlcoach Lettie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Leefstijlcoach Lettie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lettie via leefstijlcoachlettie@gmail.com